شباهت امام حسین (ع) و قرآن از دیدگاه دانشمند مسیحی مصری

الف- مجلس امام حسین (ع) ، مجلس قرآن است

ب- نگاه به ضریح امام حسین (ع) مثل نگاه به قرآن قرآن عبادت است

ج- همان طور که قرآن شفا و هدایت برای مسلمین است ، امام حسین (ع) نیز چنین است

پس: قرآن کتاب مبین است وامام حسین (ع) امام مبین است

وعدگاه حزب الله ، صحن ابا عبدالله در ایام اربعین حسینی 

  التماس دعا

منبع : آرمان گراامام حسین (ع) و قرآن
برچسب ها : قرآن ,حسین ,امام ,امام حسین